خدمات اینترنت ADSL

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
اینترنت پرسرعت
اینترنت پرسرعت 512 با حجم 12 گیگ
125,000ریال 375,000ریال 712,500ریال 1,350,000ریال --- ---
ترافیک اضافه سرویس اینترنت پرسرعت
حجم اضافه ۰.۵ گیگ
5,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت پرسرعت
اینترنت پرسرعت 1 مگ با حجم 25 گیگ
200,000ریال 600,000ریال 1,140,000ریال 2,160,000ریال --- ---
ترافیک اضافه سرویس اینترنت پرسرعت
حجم اضافه 1 گیگ
10,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه سرویس اینترنت پرسرعت
حجم اضافه 3 گیگ
30,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت پرسرعت
اینترنت پر سرعت ۲ مگ با حجم ۴۰ گیگ
250,000ریال 750,000ریال 1,425,000ریال 2,700,000ریال --- ---
ترافیک اضافه سرویس اینترنت پرسرعت
حجم اضافه 6 گیگ
60,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت پرسرعت
اینترنت پر سرعت 3 مگ با حجم ۴5 گیگ
350,000ریال 1,050,000ریال 1,995,000ریال 3,780,000ریال --- ---
ترافیک اضافه سرویس اینترنت پرسرعت
حجم اضافه 8 گیگ
80,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت پرسرعت
اینترنت پر سرعت 4 مگ با حجم 80 گیگ
400,000ریال 1,200,000ریال 2,280,000ریال 4,320,000ریال --- ---
ترافیک اضافه سرویس اینترنت پرسرعت
حجم اضافه 10 گیگ
100,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت پرسرعت
اینترنت پر سرعت 8 مگ با حجم 200 گیگ
500,000ریال 1,350,000ریال 2,550,000ریال 4,800,000ریال --- ---
ترافیک اضافه سرویس اینترنت پرسرعت
حجم اضافه 20 گیگ
200,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت پرسرعت
اینترنت پر سرعت 16 مگ با حجم 400 گیگ
800,000ریال 2,160,000ریال 4,080,000ریال 7,680,000ریال --- ---
ترافیک اضافه سرویس اینترنت پرسرعت
حجم اضافه 30 گیگ
280,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه سرویس اینترنت پرسرعت
حجم اضافه 50 گیگ
430,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه سرویس اینترنت پرسرعت
حجم اضافه 100 گیگ
825,000ریال --- --- --- --- ---

خدمات سرور مجازی/اختصاصی

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
Hosted PBX
سرور 8 تماس همزمان
1,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرور مجازی
سرور مجازی سری 1
3,500,000ریال --- --- --- --- ---
سرور مجازی
سرور مجازی سری 2
5,100,000ریال --- --- --- --- ---

تلفن ثابت

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
شارژ و افزونه های تلفن ثابت
شارژ 10 هزار تومانی
100,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ و افزونه های تلفن ثابت
شارژ 20 هزار تومانی
200,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ و افزونه های تلفن ثابت
شارژ 50 هزار تومانی
500,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ و افزونه های تلفن ثابت
شارژ 100 هزار تومانی
1,000,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ و افزونه های تلفن ثابت
شارژ 500 هزار تومانی
5,000,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ و افزونه های تلفن ثابت
شارژ 1 میلیون تومانی
10,000,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ و افزونه های تلفن ثابت
هزینه راه اندازی عادی
250,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ و افزونه های تلفن ثابت
هزینه راه اندازی تجاری
750,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ و افزونه های تلفن ثابت
5 کانال اضافه همزمان
2,500,000ریال --- --- --- --- ---